kietas


kietas
kíetas, -à adj. (3) J; SD46,190,375, R 1. atsparus kito kūno spaudimui, nesuspaudžiamas, nesumaigomas; pršn. minkštas: Kietì kūnai (fiz.) NdŽ. Kietà malka K. Aš valdovas žalio šieno, mano dalgis kieto plieno P.Cvir. Kietas kaip titnagas LTR. Sausroje molis darosi kietas (kietėja) J.Jabl. Kíetai žemei lietaus reikia Blnk. Mok mano dukrelė darbus dirbti, ... kietoje dirvelė[je] linus rauti D42. Seno ožio kieti ragai LTR(Žg). Ta tavo košė kaip kęsas kieta Slnt. Mėsa dar kietà (neišvirusi) KI590. Bulbės da kietos, tegu paverda Ėr. Kíetas kiaušis (kietai išvirtas, suviręs) KI590. Alkanam ir kieta pluta gardi . Kietas maistas, būtent, įvairūs stiebai, patenka raguočiams į didįjį skrandį . Kietajam kūnui būdinga patvari forma K.Barš. Kietųjų kūnų dalelės tarp savęs stipriai sukibusios K.Barš. Iš vaškinės brandos grūdai pereina į kietąją, arba visišką, brandos stadiją . Trečiojoje pilnojoje, arba kietojoje, fazėje [rugio] grūdas lengvai atsiskiria iš varpelių, sukietėja . Toj brasta kietà (neklampi) – te neanklimpsi Švnč. Kietasis gomurys (anat. palatum durum) . Kietoji plėvė (anat.) Ser. Ai, kietas kietas našlės patalėlis JV644. Šiandien visos vištos su kietais (dės kiaušinius) Ds. Kietu gulėjimu tevargin ... kūną savą DP575. | [Tokiu keliu] kiečiausias arklys (kietų kanopų) nusidildintų kanopas . | prk.: Kíetas kai kirvis – nieko neišpeši (neišgausi paslapties) Grk. Lieka kietesnis už akmenį žodis, didžiojo dainiaus seniai pasakytas E.Miež.
kíeta n.: Ant akmens kieta sėdėti LTR. Man ant arklio sėdėt kieta LTR(Pšl). Kieta gulėtie, tamsu žiūrėtie, nėra man su kuom dūmelė dumtie (d.) Švnč. Žemai blusos, aukštai musios, an suolelio kieta Trak. kietaĩ adv.: Jis kietaĩ guli, ant lentų Ėr. Dangus aukštai, ant žemės kietai LTR. Kopūstus grūdant, liepia vyrams dapilti vandens, kad kopūstai kietai surūgtų LTR(Aln). kietỹn adv. NdŽ: Kietyn eit K.
2. užsikimšęs, užkietėjęs (apie vidurius): Kietì viduriai KI590. Valgyti nenori, viduriai kiečiausi Pt. Jau antra savaitė kietaĩs einu (tuštinuosi kietai) Skr. 3. tankus, suglaustas, standus, tvirtas; sandarus: Nuvyk man kietą botagą Ds.
kietaĩ adv.: Kietai plūkti aslą . Kietaĩ prikišė dešrą Ėr. Žmonės kietaĩ susispaudė NdŽ. Žmonių buvo baisu – kietaĩ (labai daug, sausakimšai) Jnšk. Tetervinų ir jerubių gurkliai žiemą būna kietai prikimšti beržo pumpurų ir žirginių . Jo kišenės kietai prikimštos . Parodysiu, pamokysiu, kaip darbelis dirbti: plonai verpti, kietai austi, bus gražu nešioti (d.) Tvr, LTR(Skp). Plonai verpta, kietai austa, marios velėta Užp. Rūpestingai ir kietai susuko nosinaitę į mažą mažą kamuolėlį . Kietai užsimaukšlinęs ant ausų kepurę . Abi melodiji kietai surišti viena su kita LTII102. Rankose jis laikė kažkur nutvertą šautuvą, kietai sukandęs dantis J.Balt. Vokietis, kietai sučiaupęs lūpas, paėmė Mironui už rankovės . Jos veidas tamsus, akys kietai užmerktos . Kietai jie užsikimšdavo sau ausis vata . Užsidarė duris kietai (tvirtai, sandariai), kad niekas neįeitų MPs. Niekur negaliu išeit, esu visada kietai užtaisyta, uždaryta VoL326. Dėžutė buvo kietai užvožta . Maža kamarelė aukštai pakabinta, kietai užrakinta (riešutas) Dr. Neįeisi – durys kietaĩ (užrakintos; plg. la. durvis cieti) Lnkv. Gali ir neit – krautuvė šiandie kietaĩ (uždaryta, neveikia) Brž. Daržinės durys kietaĩ Jnš. Šiandien krautuvės kietaĩ Skrb. Dėžė kietaĩ Skrb. Jau bankas kietai Brž.
4. stiprus, tvirtas, pajėgus: Na, ir kietas gi tu kaip geležis! Ukm. Tu gali ir akmenis lupt, toks kietas būdamas Č. Šitie mažučiai vis kieti Sdk. Buvo labai kietas (sveikas, tvirtas) N. Tavo kietos rankos – tiktai žemei versti S.Nėr. Šito va vyro kietos rankos Skdt. Su tuo žmogum neik veltynių, ba kieto pusiaujaus – tuoj tave parvels Km.
kietaĩ adv.: Kietai suspaudę ginklą rankoje, po pergalės vėliava taikos sargyboje stovi tarybiniai kariai (sov.) sp. Du draugai atsisveikino ir kietai paspaudė vienas kitam rankas V.Myk-Put. Vis stipriau ji spaudžia, vis kiečiau, ir jos rankos pasidaro geležinės I.Simon. Tuminas kietai paspaudė vyrų rankas (sveikindamasis) J.Avyž. Kietai spaudė prie savęs maišelį su bankos bilietais . Kaklą kietai pasmakriuo[ja], kad nepažintų, kad įgaunis (ydingas) arklys Šts. Turėk arklį kietaĩ važiuodamas, kad šonan nesisviest Tvr. Klėbinis [dalgis] yr pri pečio (= peties) pridedams, reik kietai sukti, jei žolė smagi (didelė, sunki) Šts. | Kietai pastatyti ką N. Kietai įsmeigusi akis į jį žiūrėjo .
5. prk. negabus, bukagalvis, sunkios orientacijos: Jis kietas yra mokytis Šts. Kietõs kalbos: jau trečius metus benga, o nekalba Šts. 6. prk. sunkiai įveikiamas, lengvai nepasiduodantis: Arklinės kiaulės buvo kietos penėti (sunkiai nupenimos) Šts. Tas arklys kietų nasrų (sunkiai pavaldomas) J.Jabl. Paukštvanagis y[ra] kietas užmušti (sunkiai užmušamas, gajus) Šts. Kietas kaip šeškus mušt . Pagedęs šuo labai kietas užmušti Rd. Ans y[ra] kietas lygti, nepasiduoda nulygstamas Šts. Ans y[ra] kietas prašnekinti (jį sunku prašnekinti) Šts. Tokia kieta karvė – rankos įsopsta, kol pamelži Skp. Pieno duoda nemažai, tik kietà melžt Gs. Mūsų keršutė kietà ant laidymo Rod. Kietąsias karves reikia paskirstyt visoms melžėjoms, kad per daug nebūtų apsunkintos kurios nors vienos . Kietas ožys milžt (iš šykštuolio sunkiai ką išprašysi) B. | Tas vyras sto[ja] į tokias kietas (sunkias) vietas, kur reik mokėti ir mašinuoti Šts. Kai mislis kieta (sunkiai išsprendžiama), tai tyli Pl. Baltieji kviečiai labai kieti (sunkiai nukuliami), ir daug išeina iš mašinos nenukultų . 7. prk. atkaklus, užsispyręs: Kietas buvo brolis, nesukalbamas, nepriprašomas LTR(Dkk). Ne tokias kietas ir mandrias subalamūtijau Žem. Kietas žemaičio mužiko būdas LTII252(A.Janul).
kietaĩ adv.: Kietaĩ derėjom telyčią Ut. Aš kietai deru, ir anas kietaĩ dera Švnč. Kietai derėk, ščyrai mokėk NžR, Sln.
8. prk. ištvermingas, patvarus, nepajudinamas, atsparus: Toks kietas žmogus: jau kad supyks, tai ilgai neatsileidžia Ds.
kietaĩ adv.: Tiesa mūsų pusėje, tiktai kietai turėkimės! Vaižg. Žmonės kietai tiki BM58. Tai sutarkim kietaĩ (tvirtai), kad aš jau žinoč, kad man nebereiktų kitur ieškot Dbk. Nieko nepadarė: uola kietai užkeikta . Jie dar kiečiau ėmė nuo to laiko stengtis išplėsti savo teises .
9. prk. griežtas, rūstus; negailestingas, nejautrus: Kilme iš paprastų jis buvo, betgi kietas savo pavaldiniams P.Cvir. Savo darbininkams buvo kietas kaip titnagas J.Dov. Dabar prasidėjo kieta kova . Draugui – meilę skaisčią, priešui – kietą rūstį privalai nešioti savo širdyje . Jo balsas tapo kietas, aštrus J.Avyž. Pats išėjęs labai kietą gyvenimo mokyklą, mokėjo intensyviai, be atvangos dirbti Z.Žem. Piktais ir kietais žodžiais ragindavo mane darbo dirbti . Jo žvilgsnis rūstus ir kietas . Adomonis nusijuokė ir metė Kordušui kietą žvilgsnį J.Marc. Rūpestis kietas matyti ant jo veido . Tiek turiu kęst vargo taip kieto! V.Kudir. Kietas, kietas kūlis, bet tavo širdis kietesnė Dr. Iš jo nieko negausi, jis kietas kaip titnagas Skr. Ėmė sakyti apie kietą sąžinę V.Kudir. Prieš ją teip kietu rodžias DP116. Bus sūdas labai kietas DP484. Kietais žodžiais bara brš. Davė ant jo kietesnį prisakymą MP79.
kietaĩ adv.: Caro vyriausybė, turėdama galvoje nacionalinio klausimo rimtumą, stengėsi nacionalinius reikalus tvarkyti kietai . Kietai ir negailestingai atkeršijome mes už padarytas mums skriaudas . Ji užbaigė [kalbą] kietai J.Avyž. Kietai įsakė, idant jo moterį, o savo motiną Oną, padoriai iškaršintų M.Valanč. Reikia įsakyti kietai, tai padarys An. Anas vaikus kietai (griežtai, drausmingai) ūgena, až tai ir vaikai klusnūs Tvr. Gal čia kiečiaũ ima (griežčiau reikalauja)? Krkn. | Ryškalai [fotonuotraukoms aiškinti] skirstomi į švelniai (minkštai), normaliai ir kietai (kontrastiškai) veikiančius .
10. aštrus, žvarbus, šiurkštus: Šiaurės vėjas kietas: linai ilgai neatsistova, mėšlai ilgai nepūna, šiaurės vėju vežti Šts. Kíetas klimatas NdŽ. Kai krūvose pelės rugius kapoja, bus kieta žiema LTR. 11. prk. šykštus: Mano dėdė labai kíetas, iš jo nieko negausi Ds. Jis kietas žmogus, iš jo lengvai kapeikos neišprašysi Nmn. Kietam žmogui ir skatikas brangu Svn. Vat kietà boba: derėjau derėjau ir nenuderėjau nei vieno grašio Prng. Jo močia teip kieta, teip kieta! Pl. 12. KI590 stiprus, gilus (apie miegą): Vaikų labai kietas miegas Užp. Kieto miego žmogus Kp. Kiekvieną rytą jis miega kietu miegu, kol įeina kas pažadinti I.Simon. Miegas jų visų toks kietas? B.Sruog. Apėmė kietas snaudulys .
kietaĩ adv.: Visi knarkia, kietai miega Žem. Adomą kietai užmigdė A.Baran. Gilias naktis kietai pramiegu ir nieko negirdžiu .
13. KI590 turintis daug kalkių priemaišų (apie vandenį): Vadinamasis kietas vanduo tai yra toks vanduo, kuris turi daug kalkių, visada turi maža laisvos angliarūgštės . Jūsų šulnio kietas vanduo Ml. 14. smarkus, stiprus: Bombų kietas balsas, langai dreba Ėr. Šūkavo už vienas kito vyrai, ir linksmas, kietas kvatojimas pasklido po senosios karčemos griuvėsius LzP. 15. įtemptas: Pulsas prieš tai mažas, kietas ir greitas V.Kudir. 16. sunkus, vargingas: Kietas (sunkus) senosios moters gyvenimas ST191.
kietaĩ adv.: Man kietaĩ rodos, vargu beišsikapanosiu iš tos nelaimės Lk.
17. svarbus, būtinas neatidėliojamas: Kietas reikalas prispyrė Ktk. 18. lingv. tariamas, mažiausiai liežuviui pakilus arba ir visai nepakilus prie kietojo gomurio (apie priebalsius): Mūsų kalbos priebalsiai gali būti kieti arba minkšti J.Jabl. Galinis priebalsis yra kietas K.Būg.
kietaĩ adv.: Apskritai, žodžio gale priebalsiai tariami kietai J.Jabl. Sambalsiai ... ištariami yra kietai JVXXl.
◊ kietà galvà KI590 negabus: Tokiai kíetai gálvai nieko nepadarysi Grdž. Vaikas būs kietõs galvós Šts.
kietà kaktà atkaklus, užsispyres: Mano kietà kaktà, tu man nėko nepadarysi Klp. O štai yra žmonės kietos kaktos Ch2Moz32,9.
kíetą kãktą turė́ti būti užsispyrusiam: Tur kietą kaktą ir širdį apsikietavusią BPI247.
kietà rankà griežtumas: Reikia kietesnės rankos ūkyje J.Avyž.
kíetos rañkos griežtas: Močekėlės kietos rankos I270.
kíetas sprándas užsispyrimas: Aš žinau tavo atkaklumą ir tavo kiečiausį sprandą .
kietà širdìs; kietõs širdiẽs nejautrus: Širdis žmogaus piktanorio yra kietesnė, neg diamantas DP508. Jų širdys kietesnės yra už uolą Tat. Jis kietõs širdiẽs KI474.
kíetą šìrdį atvérti (pajùdinti) pasidaryti jautriam: Atverk kietą širdį 156. Prašneks žaibais!.. Bet širdį kietą vargiai pajudins, atgaivins Mair.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kietas — kíetas, kietà bdv. Kíetas kaip ti̇̀tnagas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kietas vanduo — statusas T sritis chemija apibrėžtis Vanduo, kurio kietumas >8 mmol/l. atitikmenys: angl. hard water rus. жесткая вода …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • kietas vanduo — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. hard water vok. hartes Wasser, n rus. жёсткая вода, f pranc. eau calcaire, f; eau crue, f; eau dure, f …   Fizikos terminų žodynas

  • kietas vanduo — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Gėlas požeminis vanduo, kurio kietis dėl jame ištirpusių kalcio ir magnio druskų yra didesnis kaip 6 mg ekv/l. atitikmenys: angl. hard water vok. hartes Wasser, n rus. жёсткая вода, f …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • labai kietas sūris — statusas Aprobuotas sritis pieno produktai apibrėžtis Sūris, kurio sausosios neriebalinės medžiagos drėgnis (SNMD) paprastai yra mažesnis kaip 47 proc. Tai tarkuojami, pvz., parmezano tipo, sūriai. atitikmenys: angl. very hard cheese vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • ypatingai kietas lydinys — statusas T sritis chemija apibrėžtis Lydinys, susidedantis iš W, Ti, Ta karbidų, sujungtų kobaltu ar kitu metalu. atitikmenys: angl. extra hard alloy; superhard alloy rus. сверхтвердый сплав …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • kieta — kíetas, kietà bdv. Kíetas kaip ti̇̀tnagas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • hard water — kietas vanduo statusas T sritis chemija apibrėžtis Vanduo, kurio kietumas >8 mmol/l. atitikmenys: angl. hard water rus. жесткая вода …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • жесткая вода — kietas vanduo statusas T sritis chemija apibrėžtis Vanduo, kurio kietumas >8 mmol/l. atitikmenys: angl. hard water rus. жесткая вода …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • eau calcaire — kietas vanduo statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. hard water vok. hartes Wasser, n rus. жёсткая вода, f pranc. eau calcaire, f; eau crue, f; eau dure, f …   Fizikos terminų žodynas